Υπηρεσίες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ GMP

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ